dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Osnove istraživanja 1

Hits: 22701

KURIKULUM

Naziv predmeta:   Osnove   istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju 1
Studijski program : Osnovne akademske studije
Nastavnik: dr Željko Krneta
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim metodama transformacije i kondenzacije numeričkih i ne numeričkih podataka (univarijatne metode za analizu podataka i testiranje statističkih hipoteza, koje omogućavaju objektivnu, kvantitativnu i racionalnu verifikaciju dobijenih nalaza). Putem praktičnih vežbi i zadataka, studenti treba da savladaju logičku osnovu statističkih metoda obrade podataka i da svaku od njih mogu da primene koristeći se gotovim programima koji su implementirani u odgovarajućim statističkim paketima za personalne kompjutere.

U toku predavanja i vežbi u računarskoj učionici Fakulteta studenti će biti upoznati sa neophodnim "računarskim" znanjem za korišćenje statističkog paketa SPSS i programa za tabelarna preračunavanja MS Excel, kao i sa statističkom interpretacijom dobijenih rezultata

Ishod predmeta

Realizacija predviđenih ciljeva.

Teorijska nastava - Osnovni statistički pojmovi i termini; Vrste podataka; Skale merenja; Vrste varijabli; Organizovanje i prikazivanje podataka; Stepeni slobode; Osnovni pojmovi verovatnoće; Jednosmerno i dvosmerno testiranje razlika; Deskriptivne karakteristike distribucija varijabli; Standardizacija i normalizacija podataka; Uzorkovanje; Relacije između varijabli; Parametrijske tehnike definisanja mera relacija: Pirsonov koeficijent korelacije, Parcijalna korelacija, Multipla korelacija; Neparametrijske tehnike definisanja mera relacija: Rang korelacija, Hi-kvadrat test, Koeficijent kontingencije; Utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih razlika grupa: t-test, Univarijatna analiza varijanse, Višefaktorska analiza varijanse, Hi-kvadrat test razlika.

Praktična nastava - Organizovanje i prikazivanje podataka; Rad sa statističkim programom SPSS; Rad sa programom za unakrsna preračunavanja Excel, Definisanje varijabli i formatiranje podataka; Unos i kontrola podataka; Određivanje deskriptivnih karakteristika distribucije varijabli; Vremenske serije; Određivanje relacija između varijabli (korelacije); Određivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika grupa ( t - test, analiza varijanse, hi - kvadrat razlika); Testiranje distribucije varijabli.

Broj časova aktivne nastave: teorijska nastava 3 , praktična nastava 2.

Metode izvođenja nastave: Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije.

Ocena znanja: maksimalni broj poena 100

Prisustvo nastavi i vežbama – 20 poena

Kolokvijum praktično iz statistike 20 poena (ocena x 2)

Završni test znanja – 60 poena.

Osnovna literatura:

Krneta, Ž. (2014). Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.