dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Metodologija istraživanja

Hits: 8016

KURIKULUM

Studijski program : Diplomske akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta-master
Naziv predmeta: Metodologija istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu
Nastavnik: Doc.dr Željko Krneta
Status predmeta: obavezan
Broj ECTS bodova:5
Uslov: nema

Cilj predmeta je da studente osposobi za samostalno projektovanje, planiranje i realizovanje svih vrsta istraživanja u području fizičkog vaspitanja i sporta, kao i za transfer rezultata istraživanja u različita područja primene.

Ishod predmeta: Studenti će biti osposobljeni da samostalno projektuju i realizuju istraživanja u području fizičkog vaspitanja i sporta, koriste rezultate u praksi i usavršavaju svoja znanja iz tih oblasti.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava

  • Razrada faza naučnoistraživačkog procesa u fizičkom vaspitanju i sportu.
  • Eksperimentalni nacrti u fizičkom vaspitanju i sportu.
  • Multivarijatna distribucija. Multivarijatne relacije.
  • Relacije između varijabli (korelacije, regresioni model).
  • Razlike između grupa ispitanika (MANOVA; MANKOVA).
  • Neparametrijske tehnike obrade podataka.
  • Teorijske osnove procesa merenja. Diskriminativnost mernih instrumenata. Pouzdanost. Homogenost. Faktorska valjanost. Prognostička/pragmatička valjanost.
  • APA standard pisanja

Vežbe

Korišćenje kompjuterskih programa za statističku obradu podataka, izrada manjih istraživačkih projekata i članaka.

Literatura

Krneta,Ž. i Bla,G. (2014). Metodologija istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Bala, G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Campbell, D.T., Stanley, J.C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago: Rand McNally & Company.
Hofman, J.,S., Harris, J.C. (2000). Introduction to kinesiology. Champaign IL: Human Kinetics.

APA (2005). Publication Manual of American Psychological Association (Fifth Edition). Washington, DC: American Psichological Association.

Broj časova nastave Teorijska nastava: 2 Praktična nastava: 1

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe na računaru, seminarski radovi, analiza naučnih i stručnih radova.

Ocena znanja (broj poena 100)
Predispitne obaveze
Poeni Završni ispit
Poeni
Aktivnost u toku nastave
10 Pismeni završni ispit
60
Kolokvijum iz statistike
20
Seminarski rad
10