dr Željko Krneta
Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon:  +381 21 450188

Metode naučnoistraživačkog rada

Hits: 1888

Predmet Metode naučnoistraživačkog rada na doktorskim studijama FSFV u Novom Sadu Statistika3obuhvata materiju vezanu za Metodologiju istraćivačkog rada i logičke osnove muiltivarijatnih statističkih metoda obrade podataka.

Studenti kroz teorijska predavanja apsolviraju primenu naučne metode, eksperimentalnog postupka, tehnike uzorkovanja i prikupljanja podataka i logiku statističkih analiza i njihovu primenu u rešavanju adekvatnih istraživačkih problema.

Kroz praktičan rad u statističkim programima IBM SPSS 20.0, Statistica i GPower, studenti savladavaju praktičan rad u obradi podataka, tehnike uređivanja i transformacije podataka, a posebno interpretaciju dobijenih rezultata.

Predmet se sluša u prvom semestru I godine studija i nosi 10 ECTS bodova.

 action checkNastavne teme

action check Pravila polaganja

action check Preporučena literatura