Print

Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju 1

Plan i program

Studijski program: Osnovne akademske studije

Nastavnik: dr Željko Krneta

Status predmeta: Obavezan

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim metodama transformacije i kondenzacije numeričkih i nenumeričkih podataka (univarijatne metode za analizu podataka i testiranje statističkih hipoteza, koje omogućavaju objektivnu, kvantitativnu i racionalnu verifikaciju dobijenih nalaza).

Putem praktičnih vežbi i zadataka, studenti treba da savladaju logičku osnovu statističkih metoda obrade podataka i da svaku od njih mogu da primene koristeći se gotovim programima koji su implementirani u odgovarajućim statističkim paketima za personalne kompjutere.

U toku predavanja i vežbi u računarskoj učionici Fakulteta studenti će biti upoznati sa neophodnim "računarskim" znanjem za korišćenje statističkog paketa SPSS i programa za tabelarna preračunavanja MS Excel, kao i sa stastističkom interpretacijom dobijeih rezultata.

Ishod predmeta

Realizacija predviđenih ciljeva.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava: Osnovni  statitički pojmovi i termini; Vrste podataka; Skale merenja; Vrste varijabli; Organizovanje i prikazivanje podataka; Stepeni slobode; Osnovni pojmovi verovatnoće; Jednosmerno i dvosmerno testiranje razlika; Deskriptivne karakteristike distribucija varijabli; Standardizacija i normalizacija podataka; Uzorkovanje; Relacije između varijabli; Parametrijske tehnike definisanja mera relacija: Pirsonov koeficijent korelacije, Parcijalna korelacija, Multipla korelacija; Neparametrijske tehnike definisanja mera relacija: Rang korelacija, Hi-kvadrat test, Koeficijent kontingencije; Utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih razlika grupa: t-test, Univarijatna analiza varijanse, Višefaktorska analiza varijanse, Hi-kvadrat test razlika.

Praktična nastava: Organizovanje i prikazivanje podataka; Rad sa statističkim programom SPSS; Rad sa programom za unakrsna preračunavanja Eksel, Definisanje varijabli i formatiranje podataka; Unos i kontrola podataka; Određivanje deskriptivnih karakteristika distribucije varijabli; Vremenske serije; Određivanje relacija između varijabli  (korelacije); Određivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika grupa  ( t - test, analiza varijanse, hi - kvadrat razlika); Testiranje distribucije varijabli.

 

  Broj časova aktivne nastave : teorijska nastava 3 , praktična nastava 2

  Metode izvođenja nastave : Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije.

  Ocena znanja : maksimalni broj poena 100

  Predispitne obaveze                            40 poena       Završni ispit       60

  aktivnost u toku predavanja                       10            pismeni ispit        60

  aktivnost u toku praktične nastave              10            usmeni ispit        -

  kolokvijum 1 - praktično statistika                20

  

Literatura

 Osnovna literatura

  1. Krneta, Ž.(2014). Osnove istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
  2. Fajgelj, S. (2004). Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
  3. Dizdar, D. (2006).  Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet. 

Pravila polaganja

   Da bi pristupio ispitu i uspešno ga položio student treba da ima:

  1. Potpis nastavnika u indeksu o redovnom pohađanju nastave i vežbi.
  2. Pozitivno ocenjen kolokvijum - praktično iz statistike
  3. Pravovremenu prijavu za ispit u studentskoj službi. Ispit mogu polagati samo studenti koji se nalaze na spisku studentske službe za konkretni ispitni rok za ovaj nastavni predmet.
  4. Na ispitu obavezno morate imati pravilno popunjen indeks i prijavu ispita!{/tab}

Raspored ispita za 2014/2015. šk. godinu


Ocenite sajt

Posetioci sajta

063133
DanasDanas15
Ove nedeljeOve nedelje75
Ovog mesecaOvog meseca362
UkupnoUkupno63133
Gosti 1
Trenutno na sajtu
-